Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnostI

 
- Obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
 

Provozovatel E-shopu

EVIS-TOM,s.r.o.
Se sídlem:
Korunní 900/41
709 00, Ostrava - Mariánské Hory
Česká republika

Kontaktní údaje:
IČO: 26855305
DIČ: CZ26855305
Podnikatel zapsán u : Krajský soud v Ostravě dne 2.3.2005, Znač. C 40592
Není plátcem DPH.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "EVIS-TOM,s.r.o." a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazné objednávky kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Všechny uzavřené objednávky jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží (poštovné+ balné). O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou - e-mailem.

3) Nevyzvednutí zásilky

V případě, že si zákazník z nějakého důvodu zásilku nevyzvedne, může do 7 dnů zažádat o opětovné zaslání, po předchozí úhradě celkové ceny zásilky (bez navýšení) na účet dodavatele s tím, že v této lhůtě musí dodavatele zažádat e-mailem. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta a ani v další lhůtě zažádáno o její zaslání (viz. výše), nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů – manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 300 Kč vč. DPH.

4) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno, porušené plomby), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jak mile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit:

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Peníze vám budou vráceny buďto složenkou, nebo na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží (reklamace) bude částka navýšena o přepravní náklady.

Záruka na naše zboží:

Na našem e-shopu nabízíme dva druhy zboží, a to nové a repasované. U nového zboží je záruka 24 měsíců (např.: spotřební materiál, nové náhradní díly do vysavačů apod.) Na repasované zboží se vztahuje záruka v délce 12 měsíců (např. vysavače, hlavice, některé nástavce apod.)

5) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady lze vybrat na e-shopu před výběrem dopravy.

Bankovní převod - platba předem na účet
Dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
Osobní odběr - platí v hotovosti při osobním odběru.
Kartou online

6) Způsoby DOPRAVY

Česká Pošta

Můžete si zvolit, zda chcete balík doručit přímo do rukou na konkrétní adresu nebo si ho vyzvednout na vybrané poště. V den podání dostanete SMS, popřípadě email s informacemi o doručení.
Doručení bývá zpravidla do 2 - 3 pracovních dní od objednání (platba kartou online, převodem nebo dobírkou).

7) Informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení sporů ODR:

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8) Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8.Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Váš e-shop Zastavárna Eva - EVIS-TOM,s.r.o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2021 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.